تفاهم‌نامه تشکیل تشکیل مرکز پژوهشی "مطالعات سیاست‌گذاری و دیپلماسی علوم و فناوری