تفاهم نلمه همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با کنفدراسیون صنعت