3- تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه و سازمان