توافق نامه دو جانبه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
http://www.irost.org/download/isnagreement.pdf