به کوشش: میرعمادی، طاهره
مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
2017