معصوم زاده، سید محسن، هما قائدشرفی و محمد تقی انصاری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
2010
                   در این کتاب راهنما کلیات و مفاهیم ارزیابی درونی و گام‌های عملی برای اجرای ارزیابی درونی در مراکز کارآفرینی  دانشگاه‌ها ارائه شده است که در صورت تمایل مراکز کارآفرینی می توانند آنرا مورد استفاده قرار دهند.