پژوهش و نگارش: قائدشرفی، هما
انتشارات: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و ایده نگار
2017
چکیده:
نوآوري سرچشمه رشد اقتصادي و اشتغال بوده و نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد. براي بهبود و توسعه نوآوري، خدمات ويژه‌اي مي‌توان ارائه كرد. بررسي دستاوردهاي طرح‌هاي برنده جايزه خوارزمي براي سازمان
پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران حائز اهميت فراوان است. زيرا چنان چه سازمان به بازخورد نتايج طرح‌هاي جايزه دسترسي پيدا كند، راهبردهاي مناسب براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها با استفاده از برنامه چارچوب پژوهش و توسعه فناوري كشور اتخاذ مي‌نمايد.
در کتاب حاضر، ابزارهاي حمايت از نوآوري و به اين منظور توسعه طرح‌هاي برندة جايزة بين‌المللي خوارزمي؛ شناسايي مسائل و مشكلات موجود بر سر راه توسعة طرح‌هاي برنده و ارائة سياست‌ها و راهبردها براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين طرح پژوهشی پس از بررسی اجمالی تاريخچه و فرايندهای پذيرش و ارزيابی و گزينش طرح‌های جايزه بين‌المللي خوارزمي، به جريان پژوهشی ميدانی در زمينهٔ اين جايزه به روش توصيفی پيمايشی از شاخهٔ نظرسنجي با استفاده از پرسش‌نامه می‌پردازد. براي توصيف داده‌ها از روش تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شده است. سپس مروری بر حمايت از نوآوری در اتحاديهٔ اروپا (EU) و به‌دنبال آن مروری بر سياست‌های عمومیِ حمايت از نوآوری در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) انجام و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه مي‌‌شود.