میرعمادی، طاهره
مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
2008