نویسندگان: خانی جزنی، جمال و سیده مونا فلاح چای
ناشر: مؤسسه آموزش عالی رجا
2016