حاجی حسینی، حجت‌اله
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
2006