دکتر نگار ارمغان
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2017