قائدشرفي، هما (1379).
مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرست‌هاي رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي ايران. تهران: انتشارات مرکزتحقيقات جهاد، 1379, ص 409-419.
2014