میرعمادی، طاهره میرعمادی(1385).
هشتمين سمينار دانشگاه و صنعت، آذر 1385
2014