میرعمادی، طاهره (1387).
فصلنامه مديريت توسعه فناوری،. سال اول، شماره 1، زمستان.
2014