قائدشرفي، هما.
مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ايران. تهران: دانشگاه شريف، 26-28 آبانماه 1383، 19ص.
1983