قائدشرفي، هما.
گزیده مقالات ایفلا 2000، تهران، 1381.
2014