میرعمادی، طاهره (1387). 2014 تحليل معرفت شناختي ازنگرش نظام ملي نوآوري به عنوان يك برنامه پژوهشي. فصلنامه مديريت توسعه فناوری،. سال اول، شماره 1، زمستان.
میرعمادی، طاهره میرعمادی(1385). 2014 برو نسپاري تحقيقات پيوند جهاني تحقيق و توليد. هشتمين سمينار دانشگاه و صنعت، آذر 1385
قائدشرفي، هما. 2014 فاصله دانشگاه و صنعت و تأثیرات آن بر تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه." مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی 22 تا 24 آذرماه 1384.
قائدشرفي، هما. 2014 "نظام‌های مدیریت کتابخانه و نیازهای آماری مدیران کتابخانه و اطلاعات." گزیده مقالات ایفلا 2000، تهران، 1381.
قائدشرفي، هما (1379). 2014 بازنگري سيستم‌هاي بازيابي اطلاعات وب پايه در محيط مشتري/ كارگزار". مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرست‌هاي رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي ايران. تهران: انتشارات مرکزتحقيقات جهاد، 1379, ص 409-419.
قائدشرفي، هما. 1983 "سياست‌های علوم, فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه. " مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ايران. تهران: دانشگاه شريف، 26-28 آبانماه 1383، 19ص.