هدف‌ها:
  • آموزش و پژوهش در نوآوری و کارآفرینی؛ 
  • مطالعه و پژوهش در زمينة نوآوري و کارآفريني، اشاعه و توسعه دانش ‌نوآوري و کارآفريني در جامعه و 
  • تبادل دستاوردهاي مطالعاتي وپژوهشی در زمينه نوآوري و کارآفريني.
     فعاليت‌ها :  
*   اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي در زمينة نوآوري و کارآفريني 
*   بررسي الگوهاي نظري مرتبط با نوآوري و كارآفريني
*   مطالعه در زمينه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط  (SMEs) دانش محور
*   ارائه مشاوره‌هاي تخصصي در کمک به امرتصميم‌گيري در عرصه نوآوري و کارآفريني
*   تهيه گزارش‌هاي کارشناسي در زمينه نوآوري و کارآفريني
*   برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، همايش‌ها و دوره‌هاي تخصصي
*   همكاري در امر كارشناسي طرح‌هاي جشنواره‌هاي جوان و بين‌المللي خوارزمي
*   نظارت علمي بر طرح‌هاي پژوهشی
*   همکاري در تشکيل شبکه‌هاي تبادل دانش و همکاري‌هاي علمي در داخل و خارج از کشور