قائدشرفی، هما 1376.
فصلنامه كتاب، شماره 4، زمستان، 76 ص 128ـ 109.
1376