میرعمادی طاهره (1388).
جلد 2, شماره 1 - ( 1-1388 ) صص. 65-70.
1388