قائدشرفي، هما.
ترجمه. تهران : پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري )شماره 90(، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، خرداد 1381، 43ص.
1381