– میرعمادی طاهره (1387).
جلد 1, شماره 2 - ( 5-1387 ) صص. 87-100
1387