قائدشرفی، هما.
تهران: فصلنامه كتاب، شماره 8، بهار و تابستان 76، ص 72ـ 57.
1376