4. نگار ارمغان
دو فصلنامه علمي-ترويجي توسعه تكنولوژي صنعتي، دوره چهاردهم، شماره بيست و هفتم، بهار و تابستان 1395، صص 27-38.
1395