طاهره ميرعمادي (1393)
فصلنامه سیاست علم و فنآوری،، سال ششم، شماره 2، زمستان
1393