نگين فلاح حقيقي، نگار ارمغان، مسعود بيژني
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، دوره 5، شماره 3. صص 143-167 DOI: 10.22104/JTDM.2018.2503.1847
1397