میرعمادی طاهره، عباس منوچهری (1381).
پدیدار شناسی و فهم تاریخ: بحثی در روش تاریخ پژوهی قاجاریه (مطالعه روایت حاجی بابا و الگوی کاتوزیان." نشریه تاریخ". پاییز- شماره 3، صص.207 تا 226.
1381