میرعمادی طاهره (1390).
سیاست علم و فن آوری.سیاست علم و فن آوری تابستان 1390 شماره 4 (پیاپی ) 12( صص. 83-99
1390