قائدشرفی، هما.
فصلنامه كتاب، شماره اول، بهار 75، ص73ـ 65 .
1375