قائدشرفی، هما و قاسم رمضان پور نرگسی،
1396
چکیده:
 نوآوري سرچشمه رشد اقتصادي و اشتغال بوده و نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد. براي بهبود و توسعه نوآوري، خدمات ويژه‌اي مي‌توان ارائه كرد. بررسي دستاوردهاي طرح‌هاي برنده جايزه خوارزمي براي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران حائز اهميت فراوان است. زيرا چنان چه سازمان به بازخورد نتايج طرح‌هاي جايزه دسترسي پيدا كند، راهبردهاي مناسب براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها با استفاده از برنامه چارچوب پژوهش و توسعه فناوري كشور اتخاذ مي‌نمايد.
در پژوهش حاضر، ابزارهاي حمايت از نوآوري و به اين منظور توسعه طرح‌هاي برندة جايزة بين‌المللي خوارزمي؛ شناسايي مسائل و مشكلات موجود بر سر راه توسعة طرح‌هاي برنده و ارائة سياست‌ها و راهبردها براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين طرح پژوهشی پس از بررسی اجمالی تاريخچه و فرايندهای پذيرش و ارزيابی و گزينش طرح‌های جايزه بين‌المللي خوارزمي، به جريان پژوهشی ميدانی در زمينهٔ اين جايزه به روش توصيفی پيمايشی از شاخهٔ نظرسنجي با استفاده از پرسش‌نامه می‌پردازد. براي توصيف داده‌ها از روش تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شده است. سپس مروری بر حمايت از نوآوری در اتحاديهٔ اروپا (EU) و به‌دنبال آن مروری بر سياست‌های عمومیِ حمايت از نوآوری در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) انجام و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه مي‌‌شود.
يافته‌ها نشان مي‌دهد بيشترين درصد را مهندسان با 57% در رشتهٔ برق و الكترونيك با 27%؛ و از نظر دولتي يا خصوصي بودن مؤسسه ‌مجری با 71% در بخش دولتي و بيشترين در صد را دانشگاه‌هاي دولتي با 31% تشكيل می‌دهند و 5% از طرح‌ها در مرحله صنعتي متوقف شده‌اند. در زمينه مسايلي كه برندگان براي گذار از مرحله فعلي با آن روبرو هستند بالاترين ميزان با 52% از نوع مسايل مالي بوده و مهمترين مشكلات برندگان در اجراي طرح را "عدم حمايت" با 53% درصد و در زمينه تغييرات بهينة طرح نسبت به نمونه اول، پاسخ‌هاي مثبت با 76% تشكيل مي‌دهد و50% از طرح‌ها در مرحله صنعتي نياز به‌كمك مالي دارند.
کلید واژه‌های: توسعه نوآوری، جایزه خوارزمی، طرح برنده، عدم حمايت، حمايت از نوآوری