مقاله در مجلات

4. نگار ارمغان مواجهه تحليلي با چالش‌هاي شكست در اجراي پروژه‌هاي مديريت دانش در ايران دو فصلنامه علمي-ترويجي توسعه تكنولوژي صنعتي، دوره چهاردهم، شماره بيست و هفتم، بهار و تابستان 1395، صص 27-38.

Journal Papers

Evaluation of Knowledge Management in an Organization Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 16, No. 1. 1750006, pp. 1-18, World Scientific Publishing Co. IF: 0.43. DOI: 10.1142/S021964921750006X
Barriers and Solutions to Commercialization of Research Findings in Schools of Agriculture in Iran: a Qualitative Approach International Journal of Technology, Vol.7 (1), pp. 5-14, ISSN 2086-9614, (IF: 0.123) doi:10.14716/ijtech.v7i1.1459