میرعمادی طاهره ( 1391) 1391 مدارهای توسعه‌نيافتگی و تاثير آنها بر نظام ملی نوآوری در ايران، جلد 5، شماره 1- ( 7-1391 )، صص.17-30
ميثم نريمانی ، سيد سپهر قاضی نوری، طاهره ميرعمادی (1391)، 1391 استخراج دلالت‌های سياستی رويکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحليلی تماتيک، جلد 5, شماره 2 - ( 12-1391) صفحات 1-17
میرعمادی طاهره (1390). 1390 چارچوبي براي ارزيابي راهبردهاي مقابله با از منظر نظام ملی نوآوری ، سیاست علم و فن آوری.سیاست علم و فن آوری تابستان 1390 شماره 4 (پیاپی ) 12( صص. 83-99
میرعمادی طاهره، عباس منوچهری (1381). 1381 پدیدار شناسی و فهم تاریخ: بحثی در روش تاریخ پژوهی قاجاریه (مطالعه روایت حاجی بابا و الگوی کاتوزیان پدیدار شناسی و فهم تاریخ: بحثی در روش تاریخ پژوهی قاجاریه (مطالعه روایت حاجی بابا و الگوی کاتوزیان." نشریه تاریخ". پاییز- شماره 3، صص.207 تا 226.
قائدشرفي، هما. 1381 "بانك جهاني استراتژي بانك جهاني در توسعه علم و تكنولوژي." ترجمه. تهران : پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري )شماره 90(، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، خرداد 1381، 43ص.
ريتس،گرهارد. 1380 ." پرورش تكنولوژي وسيله‌اي براي حمايت از واحدهاي اقتصادي جديد", ترجمه هما قائدشرفي پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.1380، 13 صفحه.
قائدشرفي، هما. 1380 "فن آوري اطلاعات و بهره‌وري." فصلنامه كتاب، 48 (زمستان 80)، ص120ـ 104
قائدشرفي، هما وافسانه پورحمزه. 1378 " ديالوگ." دائره المعارف كتابداري واطلاع رساني، 1378.
1376 "آموزش مديريت اطلاعات علوم پزشكي : طرحي منسجم و هماهنگ." فصلنامه كتاب، شماره 4، زمستان، 76 ص 128ـ 109.
قائدشرفی، هما. 1376 "جنبه‌هاي مديريت استراتژيك در كاربرد خدمات اطلاع رساني." تهران: فصلنامه كتاب، شماره 8، بهار و تابستان 76، ص 72ـ 57.
قائدشرفی، هما. 1375 ” تکنولوژی اطلاعات و آموزش كتابداري علوم پزشكي “. فصلنامه كتاب، شماره اول، بهار 75، ص73ـ 65 .