طاهره میرعمادی 1395ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن) مقاله 1، دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-29.
5. Mohammad-Taghi Ansari, Negar Armaghan and Javad Ghasemi1395Barriers and Solutions to Commercialization of Research Findings in Schools of Agriculture in Iran: a Qualitative ApproachInternational Journal of Technology, Vol.7 (1), pp. 5-14, ISSN 2086-9614, (IF: 0.123) doi:10.14716/ijtech.v7i1.1459
4. نگار ارمغان1395مواجهه تحليلي با چالش‌هاي شكست در اجراي پروژه‌هاي مديريت دانش در ايراندو فصلنامه علمي-ترويجي توسعه تكنولوژي صنعتي، دوره چهاردهم، شماره بيست و هفتم، بهار و تابستان 1395، صص 27-38.