پيش از ظهر روز 24/10/96، دكتر مضطرزاده ریاست محترم سازمان، ميزبان مشاور وزير بهداشت و رئيس كل تجهيزات پزشكي كشور بود.
اخبار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، یکشنبه 24 دی ماه 1396:
/http://www.irost.org/news/726