این نشست در روز یک شنبه به تاریخ 30/ 4/ 98 ساعت 13:30 تشکیل و در ساعت 15:40 پایان یافت. در این نشست که با حضور همکاران هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده تشکیل شد، دکتر الیاسی به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت‌های یک یک همکاران پرداختند.