جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمدجواد دهقان اشکذری با عنوان " ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﯾﺮان ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ، ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪاي" به راهنمایی خانم دکتر میرعمادی، رئیس پژوهشکده مطالعات و فناوری های نوین و مشاورت آقایان دکتر قاسم رمضانپور نرگسی و سید
ﺳﭙﻬﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮري ، در تاریخ شنبه 98/07/20 برگزار شد.