در روز چهارشنبه 25 دیماه 1398 آقای محمد صدری دانشجوی رشته سیاستگذاری علم و فناوری از رساله خود تحت عنوان رساله : " تدوین  الگوی نظام حقوق دارایی های فکری جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری" با موفقیت دفاع نمودند، این رساله به راهنمایی؛  آقایان دکتر محمدمهدی نژاد نوری و دکتر قاسم رمضانپور نرگسی و مشاورت، آقایان دکتر حجت اله حاجی حسینی و دکتر محمد رضا بختیاری به انجام رسید.