پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین در راستای تعامل با اندیشه ورزان و متفکران عرصه‌های مرتبط با علم و فناوری نشستی با حضور اساتید اقتصاد و سیاستگذاری در ایران برگزار کرد.
این جلسه با حضور آقای دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد ایران و توسعه تحت عنوان :  " نقش و وظایف  سازمان های تحقیق و توسعه فناوری در رونق تولید و موانع نهادی برای ایفای این نقش"  ساعت 9 صبح روزیک شنبه 16 تیرماه در سالن رازی طبقه ششم سازمان مرکزی آغاز شد. جلسه که با حضور جمعی از همکاران سازمانی و اعضای پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین تشکیل شده بود، پس از ارائه کوتاهی از سوی دکتر میرعمادی رئیس پژوهشکده در مورد نحوه تدوین "گزارش جامع چالش های نهادی ر رونق تولید در ایران و بررسی نقش سازمان در تخفیف آن" ، دکتر فرشاد مومنی  در مورد موانع نهادی رونق تولید در ایران  نظرات خود را ارائه دادند و به  واکاوی عوامل زمینه‌ای که به تضعیف موقعیت سازمان‌های تحقیق و توسعه در این شرایط می انجامد، پرداختند. در پایان حاضران پرسش‌ها و نقطه نظرات خود رامطرح نمودند. نشست در ساعت 12 به پایان رسید.