وزیر علوم عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را در توسعه همکاری های علمی و بین المللی در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب « خوب» ارزیابی کرد و گفت...
ایسنا یکشنبه 17 دی ماه 1396:
https://www.isna.ir/news/96101709001