در جلسه صد و بیست و ششم شورای تخصصی پژوهش و فنآوری مورخ 6  اسفند سال جاری ، طرح پژوهشی آقای دکتر جزنی دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین تحت عنوان  طراحی مدل رشد شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر درمرکز رشد  سازمان  به تصویب رسید.