.جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکترای آقای مهدی فیروز و خانم فاطمه السادت رحمتی ، دانشجویان رشته سیاستگذاری علم و فناوری  به علت رعایت تذکرات مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد .