طی سال‌های اخیر، رقابت گسترده کشورها بر سر توسعه بیش از گذشته نمود داشته و در این میان فقط کشورهایی گوی سبقت را از دیگران می‌ربایند که از تمام عوامل نیروی انسانی خود در تولید و توسعه استفاده کنند. از آنجا که بهره‌گیری از تمام منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود و با توجه به هزینه‌های هنگفتی که هرساله از طرف دولت و خانواده‌ها صرف تحصیل قشر جوان جامعه می‌شود، الزامی است بازدهی و پیامد آن نیز مورد توجه قرار بگیرد، نه اینکه فقط به سیل بیکاران جامعه افزوده شود و جامعه به جای ترقی و پیشرفت متحمل هزینه‌های بی‌حاصل و ضرر و زیان شود.

به گزارش ایسنا، مهمترین رسالت نظام آموزش عالی در هر کشوری تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و کارآفرین است.در این خصوص، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی به‌عنوان واحدهای مجری نظام آموزش‌ عالی در زمینه کارآفرینی و تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه سهم بسزایی دارند. در واقع، می‌توان گفت رسالت اصلی دانشگاه‌ها پرورش نیروی انسانی، اشاعه علم، ایجاد خلاقیت، ابتکار و نوآوری است. هر چه جامعه کمتر پیشرفته باشد، انتظارات مردم از دانشگاه‌ها بیشتر است، زیرا در چنین کشورهایی مؤسسه‌ و یا سازمان دیگری وجود ندارد که‌ بتواند وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را برعهده بگیرد. در این جوامع چنانچه آموزش عالی به خوبی به اهداف و وظایف خود جامه عمل بپوشاند به مراتب سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی در رفع تنگناها و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی درفرایند توسعه بیش از پیش نمایان می‌شود.

جایگاه آموزش عالی در این عرصه زمانی آشکار می‌شود که بدانیم پیش بینی‌ها و برآوردهای علمی، تغییرات و پیشرفت‌های سریعی را در حوزه فناوری و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه پدید می‌آورد. بنابراین از آنجا که آموزش عالی افراد را با مهارت های فنی و علمی مناسبی تربیت و آماده‌ می‌کند، یکی از عناصر کلیدی در پیوند بین دانش علمی و کاربردهای آن به منظور تحقق پیشرفت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به هر حال، ساختار اقتصادی جوامع‌ به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارت‌ها، توانایی‌ها و قابلیت‌های جدید را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه توجه به این امر در کاهش نگرانی ها در خصوص بیکاری وسیع دانش‌آموختگان که امروزه به معضل اصلی در جامعه تبدیل شده است نیز مؤثر است. به همین دلیل، برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای دستیابی به نیروی کار ماهر و کارآمد، همه کشورها توجه خاصی رابه مقوله آموزش عالی معطوف داشته‌اند و امروزه آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به یک پدیدة جهانی تبدیل شده است.
ایسنا، 97/03/19:
https://www.isna.ir/news/97031406780