در تاریخ سوم اسفند ماه،  خانم دکتر طاهره میرعمادی به نمایندگی از پژوهشکده فناوریهای نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در جلسه ای با جناب آقای دکتر سیاحی مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آبفای کشور و جمعی از
مسئولین این  دفتر ملاقات داشته و در مورد الویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو درحوزه فنآوریهای آب و اجرای پروژه استخراج الویتهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حوزه آب به بحث و تبادل نظر پرداخت.در پی این جلسه مقرر شد همآهنگی بیشتری بین این دفتر و پژوهشکده مطالعات در مورد الویتهای پژوهشی حوزه آب صورت پذیرد.