سید محمد امین قانعی راد، جامعه شناس برجسته ایرانی، رئیس سابق انجمن جامعه شناسی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علمی کشوردر سن 63 سالگی در تاریخ 97/03/24 به علت سرطان در گذشت. روانش شاد و یادش گرامی باد