جناب آقاي دکتر علیرضا عشوري
رئیس محترم سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی ایران
با سلام و احترام،
به استحضار میرساند در راستاي پیاده سازي" سند آمایش آموزش عالی "، سومین همایش
ملی آموزش عالی با محوریت" ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی آموزش عالی "روز سه شنبه
مورخ 18 اردیبهشت 1397 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. دراین همایش
علاوه بر سخنرانیهاي بخش افتتاحیه که در نظر است توسط وزراي محترم وزارتخانه هاي عتف،
آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود، میزگردهایی با حضور
صاحب نظران و اندیشمندان با موضوعات آموزش عالی میان رشته اي، آموزشهاي مهارتی
(کارآفرینی)، فرآیندهاي یاددهی- یادگیري اثربخش، بینالمللی شدن آموزش عالی، فرآیندهاي
پذیرش دانشجو، ساماندهی آموزش عالی ارائه خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق از جنابعالی، معاونان، مدیران، روساي مراکز و پژوهشکده هاي وابسته و
اعضاي محترم هیأت علمی آن سازمان دعوت میشود، تا با حضور خود، برشکوه و اثربخشی این
همایش ملیّ بیفزایید.
است. www.amoozeshalee.ir آدرس پایگاه اینترنتی همایش
برنامه همایش مذکور نیز به پیوست ایفاد میگردد.
با آرزوي توفیق الهی
مجتبی شریعتی نیاسر
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و نوآوری