با صدور حکمي از سوي رييس سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران سركار خانم دكتر طاهره میرعمادی به سمت "سرپرست پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین" منصوب شد. در حکم وی آمده است: "با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزنده سرکارعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری، به موجب این حکم از تاریخ 27/12/97 به سمت سرپرست پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین منصوب می‌شوید." شایان ذکر است دکتر میرعمادی هم اکنون دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین است.