وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و واگذاری اختیارات به دانشگاه‌های بزرگ از مهمترین بر نامه‌های وزارت علوم برای اجرای آمایش آموزش عالی هستند.
ایسنا، چهارشنبه 20 دی ماه 1396:
https://www.isna.ir/news/96101910173