37 تشکل دانشجویی به غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نامه نوشتند و خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان دستگیر شده، شدند.
ایسنا دوشنبه 18 دی ما 1396
نامه-37-تشکل-دانشجویی-به-وزیر-علوم-در-پی-دستگیری-دانشجویان/https://www.isna.ir/news/96101709037/