وزیر علوم با بیان اینکه از طرف دانشگاه ها و ستاد وزارت باید پشتیبانی کاملی از این اردوها صورت گیرد، گفت: بودجه راهیان نور باید در بودجه های تفصیلی دانشگاه ها پیش بینی شود و در کل هر گونه حمایتی که به فعالیت های فرهنگی دانشجویان مربوط می شود باید از طرف دانشگاه ها به نحو احسن پشتیبانی شود. به گزارش ایسنا، دکتر منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست قرارگاه راهیان نور که در محل وزارت علوم برگزار شد، در سخنانی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دست اندر کاران اردوهای دانشجویی راهیان نور و راهپیمایی اربعین اظهار داشت: در تنظیم و راه اندازی این اردوهای دانشجویی اقدامات خوبی صورت گرفته است وبا ارزیابی عملکرد این عزیزان می توان نقاط قوت و احیاناً ضعف این اردوها را بررسی و در جهت رفع اشکالات و برگزاری بهتر و مناسب تر این اردوها اقدام کرد.
ایسنا،  یکشنبه / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
https://www.isna.ir/news/97022312443