به پیوست پنجمین شماره خبرنامه آموزش عالی (عتف), ارسال می گردد.